Listor / Arter / myrspov

myrspov

Brackvatten: Förekommer
Fjäll: Viktig
Havsstrand: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Limosa lapponica [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Rödlistekriterium: D1
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Våtmark: Viktig