Listor / Arter / rödspov

rödspov

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Akut hotad (CR)
Latin: Limosa limosa [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Rödlistekriterium: C1
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Våtmark: Viktig