Listor / Arter / utter

utter

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Lutra lutra [Länk]
Organismgrupp: Däggdjur
Rödlistekriterium: D1
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig