Listor / Arter / brushane

brushane

Fjäll: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Calidris pugnax [Länk]
Organismgrupp: Fåglar
Rödlistekriterium: A2abc
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Våtmark: Viktig