Listor / Arter / tretåig hackspett

tretåig hackspett

Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Picoides tridactylus [Länk]
Organismgrupp: Fåglar
Rödlistekriterium: A2abc
Skog: Viktig
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art