Listor / Arter / svärta

svärta

Brackvatten: Viktig
Havsstrand: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Melanitta fusca [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Fåglar
Rödlistekriterium: A2abce
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art