Listor / Arter / dvärgslinke

dvärgslinke

Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Nitella confervacea [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: B2ab(ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art