Listor / Arter / grovslinke

grovslinke

Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Nitella translucens [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Förekommer