Listor / Arter / stjärnslinke

stjärnslinke

Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Nitellopsis obtusa [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: B2ab(iii,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Förekommer