Listor / Arter / uddrufse

uddrufse

Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Tolypella intricata [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: B1ac(ii,iii,iv)+2ac(ii,iii,iv); D2
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Förekommer