Listor / Arter / nordlåsbräken

nordlåsbräken

Fjäll: Viktig
Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Botrychium boreale [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v); D1
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art