Listor / Arter / renlosta

renlosta

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Starkt hotad (EN)
Latin: Bromus arvensis [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer