Listor / Arter / fjällrufse

fjällrufse

Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Tolypella canadensis [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: D2
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art