Listor / Arter / fyrling

fyrling

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Crassula aquatica [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Våtmark: Viktig