Listor / Arter / klockgentiana

klockgentiana

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Gentiana pneumonanthe [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Våtmark: Viktig