Listor / Arter / strandlummer

strandlummer

Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Lycopodiella inundata [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer
Våtmark: Viktig