Listor / Arter / bandnate

bandnate

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Potamogeton compressus [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab+4ab
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art