Listor / Arter / uddnate

uddnate

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Potamogeton friesii [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab; B2ab(ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art