Listor / Arter / abiskogräsmal

abiskogräsmal

Fjäll: Viktig
Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Elachista abiskoella [Länk]
Organismgrupp: Fjärilar
Rödlistekriterium: D2
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art