Listor / Arter / jordtistel

jordtistel

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Cirsium acaule [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art