Listor / Arter / lungrot

lungrot

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Blitum bonus-henricus [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer