Listor / Arter / mjukdån

mjukdån

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Galeopsis ladanum [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2a+3c+4ac
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer