Listor / Arter / blågrönt mannagräs

blågrönt mannagräs

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Glyceria declinata [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Våtmark: Viktig