Listor / Arter / kösa

kösa

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Apera spica-venti [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art