Listor / Arter / backsmörblomma

backsmörblomma

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Ranunculus polyanthemos [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc
Skog: Förekommer
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art