Listor / Arter / etternässla

etternässla

Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Urtica urens [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Viktig