Listor / Arter / alfågel (övervintrande population)

alfågel (övervintrande population)

Brackvatten: Viktig
Kategori: Starkt hotad (EN)
Latin: Clangula hyemalis (wintering) [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Rödlistekriterium: A2abce
Svensk förekomst: Regelbunden förekomst, ej reproducerande
Typ: Population