Listor / Arter / barklöst sträfse

barklöst sträfse

Brackvatten: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Chara braunii [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); D2
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art