Listor / Arter / raggsträfse

raggsträfse

Brackvatten: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Chara horrida [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: B2b(ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art