Listor / Arter / törnsträfse

törnsträfse

Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Chara polyacantha [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: D1
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Förekommer