Listor / Arter / spretsträfse

spretsträfse

Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Chara rudis [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: B2ab(ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Förekommer