Listor / Arter / cypresslummer

cypresslummer

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Lycopodium tristachyum [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Skog: Viktig
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art