Listor / Arter / nordslamkrypa

nordslamkrypa

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Elatine orthosperma [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: B2ab(ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig