Listor / Arter / hedblomster

hedblomster

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Helichrysum arenarium [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer