Listor / Arter / gulyxne

gulyxne

Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Liparis loeselii [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab; B2b(ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Våtmark: Viktig