Listor / Berzan / Identitet och livsåskådning

Identitet och livsåskådning

Kunskapskrav

”Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.”

Problemformulering

Är det positivt eller negativt att identitet formas av religion och livsåskådning?

Hur har religion förhållit sig i Sverige till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund och hur ser det ut idag?

Syftet är att visa på hur religion kan forma och påverka ens identitet och livsåskådning och vilka problem som kan uppstå i praktiken när religioner förhåller sig på olika sätt till kön, sexualitet osv.

Undersökning

Livsåskådning är ett komplicerat begrepp som kan sammanfattas till att vara en livsmodell. Varje enskild människa har sin egen livsåskådning men i grund och botten har det visat sig (när man frågat människor) att de allra flesta tycker och tänker på väldigt lika sätt.[1]Livsmodellen innehåller tankar, känslor och värderingar, detta följs i de flesta fall av en speciell livsstil som påverkar väldigt många saker, bland annat hur man ska klä sig och vilka man umgås med.[2]
En livsåskådning skulle dock inte finnas om det inte vore för de grundläggande tankarna om t.ex. världen och den historiska utvecklingen, människosyn, vilka mål som världen och människan strävar efter samt etik och moral.[3]


Identitet är hur man väljer att se sig själv som person både på ut och insidan men också hur andra ser dig. Det är en kombination mellan egenskaper från födseln och erfarenheter som livet ger. Från början påverkas den främst av den närmaste omgivningen som familj och vänner.[4] Den påverkas också vilket kön man fötts till eftersom ordet ”man” och ”kvinna” redan associeras med massvis av egenskaper. Socioekonomiska bakgrunden påverkar också identiteten. Om man växt upp i en fattig/rik familj, vilken samhällsklass föräldrarna tillhör mm.[4][5]

Religion ger svar på livets djupaste frågor och utgör till stor del ens livsåskådning och påverkar därför den enskilda personens identitet extremt mycket. När man dessutom klär sig på ett visst sätt i form av t.ex. slöja eller kors så påverkar det identiteten extra mycket eftersom identiteten är starkt kopplad till kroppen och det visuella/fysiska. I en religiös församling finns det både skrivna och oskrivna regler för hur man klär sig, pratar, utför ritualer osv. I många fall hjälper det individen att få en starkare identitet och större självkänsla. Det kan dock vara helt tvärt om att religionen blir kontrollerande och tar bort friheten från individen. Då förstör den istället individens identitet och blir motsatsen till trygghet och styrka.[6]
Ett problem med hur kristendomen har förhållit sig till etnicitet i Sverige kan vi se genom att gå tillbaka till 1600-talet och studera hur samerna förbjöds att utöva sin tro och blev tvingade att infinna sig på kyrkans gudstjänster. Gjorde de inte detta kunde det uppstå hot som t.ex. böter, fängelse eller till och med dödsstraff. Detta har bidragit till vilka fördomar som än idag lever kvar om det samiska livet och därmed förstärkt utsattheten hos urfolket.[7]
Sverige blev kristet för ca 1000 år sedan och har fram till 1800-talet varit delaktig i juridiska frågor samt vilka värderingar som ska finnas. Över lag har kvinnans roll jämförelse med mannens i alla religioner varit negativ och nedvärderad. Hon har betraktats som bl.a. svagare, okunnigare och av lägre värde. På samma sätt har icke-heterosexuella varit nedvärderade och utsatta. Detta brukar ofta kallas hedersrelaterat och är oftast kopplat till kön och sexualitet.[8]

Från och med 1800-talet var, som tidigare nämnts, kristendomen inte längre delaktig i samhällets värdegrund och Sverige började bli allt mer sekulariserat. Idag är majoriteten av de kristna i svenska kyrkan liberala och har inget emot t.ex. homosexuella och kvinnopräster. De mer konservativa eller fundamentalisterna tycker varken att kulturen eller religionen behöver utvecklas, bland dessa finner man de flesta homofober, kvinnohatare och kvinnoprästmotståndare.[8]

[1]Eriksson, Mattsson Flennegård, Söka svar, 4 uppl. s.14

[2]Wikipedia, Livsåskådning, hämtad 2014-01-03, http://sv.wikipedia.org/wiki/Livs%C3%A5sk%C3%A5dning

[3]Eriksson, Flennegård, Söka svar, 16

[4]Olle Frisberg, Religion och identitet, hämtad 2014-01-03, http://berzan.se/art.php?u=religion-och-identitet

[5]Vikarie, Föreläsning, Berzeliusskolan.

[6]Eriksson, Flennegård, Söka svar, 95-96

[7]Eriksson, Flennegård, Söka svar, 104

[8]Eriksson, Flennegård, Söka svar, 106-109

Analys och diskussion

Hur man är klädd och vilka man umgås med påverkar individens identitet starkt och därför har religion en stor inverkan på identiteten. Om man t.ex. går på gudstjänst eller spenderar mycket tid i en församling med andra religiösa människor kommer resultatet automatiskt bli att man influeras av deras värderingar och sätt att tänka samt se på saker och ting (livsåskådningar). Jag tycker religionens påverkan på individen är positiv så länge personen valt helt själv och känner till 100 % att religionen är rätt för just sig. Annars finns risken att religion blir som ett straff för personen och tar bort frihet och självkontroll vilket har en mycket dålig effekt på självkänslan och identiteten.

Vi målar upp scenariot där en person har förebilden Jesus Kristus som han starkt blir influerad och inspirerad av. Eftersom Jesus påstås var en mycket vis man med goda värderingar och en hög och fin moral är det positivt att personen identifierar sig med honom enligt mig. Men detta är inte alltid självklart, i och med att Jesus ofta beskrivs som gudomlig och något övernaturlig, han kan t.ex. gå på vatten. Detta kan medföra att personen med denna förebild kanske känner sig otillräcklig och att Jesus presenterar allt det personen inte är vilket kan leda till dålig självkänsla och vilsenhet. På detta problem går det, enligt mig, inte svara svart eller vitt på utan måste bedömas själv från person till person eftersom det är mycket individuellt ifall religionens påverkan på identiteten är positiv eller negativ.

Historiskt sett har den kristna moralen i bibeln varit en mycket viktig värdegrund i det svenska samhället både till för och nackdelar. De etiska principerna i de tio gudsbuden varit väldigt positiva för alla medans kyrkans förhållande till samerna inte alls varit något positivt. Om man inte tolkade bibeln bokstavligt tror jag att den fortfarande skulle ha en hel del att bidra med, även till fördel för t.ex. homosexuella och kvinnor. Men då är frågan hur man ska tolka den och vilken tolkning som ska anses vara ”rätt”. Från en annan synvinkel skulle man kunna se det som att kyrkan har förhållit sig socioekonomiskt positivt till det svenska folket eftersom kyrkan hjälpt till de som har haft det fattigt och dåligt ställt.

Även om vi lever i ett sekulariserat samhälle där religion har lika lite betydelse som övriga samfund i Sverige så finns det fortfarande kvar en del gamla värderingar djupt ned-rotade i folks livsåskådningar och fullt med fördomar finns kvar. Homosexuella får fortfarande kämpa särskilt mycket för att bli accepterade p.g.a. dessa fördomar. Eftersom religion och kultur påverkar varandra starkt så är det fortfarande svårare för kvinnor att få jobb eftersom den äldre religionens förhållanden till kön än idag påverkar kulturen.

Avslutningsvis tror jag att ju mer sekulariserat samhället blir desto mer jämställt kommer det bli mellan könen och olika sexualiteter.

Publiceringsdatum: 2014-01-13