Listor / Berzan / Information om EU och EMU

Information om EU och EMU

Förra europaparlamentsvalet ägde rum 7 juni 2009 och ca 3,2 miljoner röstade i Sverige. Nästa val sker i år (2014) 22-25 maj. Alla som är EU-medborgare har rösträtt. För att rösta på svenska ledamöter måste man vara folkbokförd i Sverige och anmäld till det svenska eu-valet. Rösträttsåldern är 18 år i alla medlemsländer förutom Österrike där den är 16 år.

En EU-parlamentariker har en lön på ca 6200 euro innan skatt. Nuvarande land att inneha ordförandeskapet i EU är Tyskland och det förra landet var Polen. Nästkommande väljs efter nästa val. Antalet ledamöter är totalt 766 stycken varav 20 är från Sverige. 1994 röstade Sverige om EU-medlemskap och 2003 röstade vi om införandet av euron.

EU är en tullunion. Det innebär att EU har avskaffat tullar och andra handelshinder mellan medlemsländerna. EU har också gemensamma tullar mot länder som inte är med i EU. Det betyder att samma tull ska betalas för en vara som importeras från ett land utanför EU, oavsett vilket EU-land som importerar den. EES är en utvidgning där några fler länder får vara med i EU:s tullunion på villkor att de accepterar EU:s regler för tullunionen. I Maastrichtfördraget fastslogs de övergripande bestämmelserna om Europeiska unionen. Särskilt principerna om utrikes och inrikespolitik. Det var också i detta möte införandet av euron startades. Året var 1992 och det var då EG döptes om till EU-unionen.

EU-kommissionens viktigaste uppgifter är att lägga fram förslag till Europaparlamentet och ministerrådet, förvalta och genomföra EU:s politik och budget, verkställa och övervaka den gemensamma lagstiftningen, tillsammans med EU-domstolen se till att EU-lagarna följs och företräda EU i internationella sammanhang. Enligt Lissabonfördraget har Europaparlamentet medbeslutanderätt vilket betyder att EU-ländernas regeringar och Europaparlamentarikerna måste vara överens för att ett förslag ska kunna bli en lag. När det väl har blivit en lag är denna lag överstatlig och går över de vanliga lagarna i de enskilda medlemsländerna.

Med mellanstatliga beslut menas att de endast är de inblandade länderna som ska vara med och besluta. Om det t.ex. handlar om handelsvägarna kring östersjön ska inte länder nere vid Grekland kunna vara med och bestämma eftersom de inte påverkar dem. Den fria rörligheten inom EU:s gränser går ut på att man som EU-medborgare har rätt att studera, bosätta sig, jobba, starta företag mm var man vill i EU-länderna.

EU:s miljöpolitik bygger på två principer. Den första innebär att EU kan vidta åtgärder mot en produkt om den kan antas skada miljön – även om det inte finns vetenskapliga bevis för skadligheten. Den andra principen innebär helt enkelt att den som orsakar föroreningen ska betala för skadan.

EMU:s fem konvergenskriterier är följande:

Stabilitets- och tillväxtspakten styr hur stora budgetunderskott (3 % av BNP) och statsskulder (60 % av BNP) medlemsstaterna får ha.      ECB-rådet är den Europeiska centralbankens högsta beslutande organ. Det består av de sex ledamöterna i direktionen och euroländernas 18 nationella centralbankschefer.

Den politiska till det självständiga ECB utgörs av Eurogruppen som består av finansministrarna i euroländerna. I början pratade man i Eurogruppen mest om växelkursfrågor, budgetpolitik, konjunktursbedömningar och läget på finansmarknaden. Under senare år har även så kallade strukturproblem i Euroländernas ekonomier diskuterats, eftersom de har stor betydelse för tillväxt och offentliga finanser.

För att ett land ska få gå med i EU måste det ha en fungerande marknadsekonomi, vara en stabil demokrati, följa rättsstatsprincipen, införa alla EU-regler och vara berett att införa euron. ENPI betyder Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, som finansierar samarbetet vid de yttre gränserna mellan ett EU-land och ett land utanför EU. Syftet med ENPI är att främja hållbar utveckling och närmande till EU:s politik, standards och värderingar samt att verka för stabilitet, säkerhet och välstånd i EU:s närområde.

Publiceringsdatum: 2014-03-07