Listor / Definiera / Alkylgrupper

Alkylgrupper

envärda grupper härledda från alkaner genom avlägsnande av en väteatom från någon kolatom: CnH2n 1-. Grupperna härledda genom avlägsnande av en väteatom från en terminal kolatom i oförgrenade alkaner bildar en underklass av normal alkyl (n-alkyl) grupper. Grupperna RCH2-, R2CH- och R3C- (R inte lika med H) är primära, sekundära och tertiära alkylgrupper, respektive.

Publiceringsdatum: 2015-08-15