Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 2 3 4 5 91

Lag
1736:0123 1
Byggningabalk
1736:0123 2
Handelsbalk
1810:0403
Förordning huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas
1810:0926
Successionsordning
1845:50 s.1
Lag om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
1851:55 s.4
Förordning angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera är ansvariga
1855:82 s.1
Förordning angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.
1863:83 s.6
Kungörelse angående ändring i föreskrifterna om kronoombuds förordnande att närvara vid vissa allmänna förrättningar
1866:37 s.1
Riddarhusordning
1873:26
Stadgan om avvittring i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker
1878:bih. 56 s. 1
Skrivelsen angående de å kronoparkerna i Arvidsjaurs socken belägna hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.
1880:48 s. 1
Kungörelse om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar
1883:bih. 39 s. 1
Skrivelsen angående de å kronoparkerna i Gällivare socken belägna, hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.
1885:56 s.1
Kungörelse med vissa föreskrifter till beredande av skydd för undervattenstelegrafkablar
1895:bih. 10 s. 1
Resolution på en av apostoliske vikarien, Biskopen m.m. Albertus Bitter gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täcktes förklara romerskkatolska kyrkans prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel
1895:bih. 52 s. 1
Resolution på en av föreståndaren för franska reformerta församlingen i Stockholm Emil Giron gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täckes förklara församlingens prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel
1898:64 s.10
Lag om boskillnad
1899:bih. 25
Skrivelsen angående sättet för godkännande av föreningar angående gränserna för enskilda tillhöriga, å kronans mark belägna s.k. ströängar
1899:bih. 40 s. 3
Resolution angående rättighet för anglikanska kyrkans prästerskap i allmänhet att med laga verkan förrätta vigsel här i riket
1904:12 s.3
Kungörelse angående vad till svenska handelns och sjöfartens betryggande under krig mellan främmande makter bör iakttagas m.m.
1904:26 s.1
Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
1904:48 s.1
Lag om samäganderätt
1906:60 s. 1
Stadgar för vetenskapssocieteten i Uppsala
1907:36 s. 22
Lag om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om nyttjanderätt till fast egendom
1909:30
Internationell konvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur
1909:53 s. 7
Lag angående marks avstående för nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen
1909:bih. 29 s.1
Resolution angående fastställande av grundstadgar för Handelshögskolan i Stockholm
1910:72 s.1
Kungörelse angående grunder för förvaltningen av vissa kronan tillhöriga vattenfall
1911:104
Stadgar för Carnegiestiftelsen
1913:160
Lag om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning
1915:218
Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
1917:250
Kungörelse angående ströängars utbytande mot annan mark
1918:163
Lag med vissa bestämmelser om sjöfynd
1918:399
Lag om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark
1919:426
Lag om flottning i allmän flottled
1920:406
Lag om införande av nya giftermålsbalken
1921:159
Lag med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset
1921:378
Lag om ströängars indragande till kronan
1921:475
Stadgar för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
1922:133
Lag om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark
1922:382
Lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
1924:135
Förordning om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm
1924:323
Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning
1924:455
Kungörelse angående näringslegitimationsbevis för svenska handelsresande i utlandet
1925:379
Kungörelse om bestridande i vissa fall med allmänna medel av kostnader, förenade med inlösen av under nyttjanderätt upplåtet område m.m.
1926:1
Lag innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
1926:3
Kungörelse innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
1926:322
Lag om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län
1926:327
Lag om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om delning av jord å landet
1926:8
Kungörelse angående inskränkning i betesrätt å sådan ohägnad mark inom Älvsborgs län, som skall anses vara till gemensamt mulbete upplåten

Visar resultat 1-50 av 4534.

1 2 3 4 5 91

Slumpa fram en lag