Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 2 3 4 5 6 91

Lag
1927:485
Förordning om nedsättning av pengar hos myndighet
1927:56
Lag om nedsättning av pengar hos myndighet
1927:71
Lag om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning
1928:113
Kungörelse med vissa bestämmelser angående ryska handelsdelegationens i Stockholm skattskyldighet m.m.
1928:280
Lag angående införande av lagen om arv
1929:164
Lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån
1929:404
Lag om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
1929:405
Lag med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
1930:105
Lag angående införande av lagen om testamente
1930:106
Lag om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda
1930:17
Brev till Generaltullstyrelsen angående sättet för offentliggörandet av statistisk varuförteckning
1930:173
Lag om beräkning av lagstadgad tid
1931:155
Lag angående rätt för Konungen att meddela bestämmelser om internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar
1931:429
Förordning om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
1932:130
Växellag
1932:131
Checklag
1932:242
Lag om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för ordningsmaktens behov
1932:540
Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island
1932:55
Lag om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg
1933:132
Brev till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
1933:269
Lag om ägofred
1933:270
Lag om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred
1933:28
Lag om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m.m.
1933:315
Lag angående införande av lagen om boutredning och arvskifte
1933:359
Lag angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås
1933:421
Kungörelse angående skyldighet för länsstyrelse att utfärda bevis om laga kraft å vissa beslut m.m.
1933:518
Kungörelse med vissa bestämmelser i anledning av lagen den 2 juni 1933 (nr 269
1933:519
Kungörelse om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred
1933:520
Kungörelse angående rese- och traktamentsklass i vissa fall för förrättningsman och sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred
1933:521
Kungörelse med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt rörande förrättning enligt lagen om ägofred
1933:668
Kungörelse om beskaffenheten av laggillt stängsel i vissa delar av riket m.m.
1933:78
Förordning angående beteckning för vissa slag av vin
1934:36
Kungörelse om betesreglering i Uppsala län
1934:447
Brev till socialstyrelsen angående bestämmelser i anledning av överenskommelse mellan Sverige och Frankrike rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för vissa svenska och franska medborgare
1934:53
Lag om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän
1934:59
Kungörelse om bestridande med allmänna medel av vissa med betesreglering förenade kostnader
1934:67
Lag med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge
1934:68
Lag om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
1934:69
Lag om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
1935:103
Förordning om utsträckt tillämpning av de i kungörelsen den 3 februari 1888 (nr 1 sid. 3
1935:3
Kungörelse om betesreglering i Östergötlands län
1935:47
Kungörelse angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder
1935:576
Kungörelse angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67
1935:596
Cirkulär till länsstyrelserna angående tillämpningen av viss bestämmelse i konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige och Danmark med flere länder om erkännande och verkställighet av domar
1935:609
Brev till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
1936:320
Lag om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
1936:627
Kungörelse angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff
1936:79
Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz
1936:81
Lag om skuldebrev
1936:82
Lag angående införande av lagen om skuldebrev

Visar resultat 51-100 av 4534.

1 2 3 4 5 6 91

Slumpa fram en lag