Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 2 3 4 5 6 7 91

Lag
1936:83
Lag angående vissa utfästelser om gåva
1936:88
Lag om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man
1937:346
Lag om upphörande av vissa frälseräntor
1937:73
Lag om befordran med luftfartyg
1938:121
Lag om hittegods
1938:189
Kungl. Maj:ts Kungörelse angående stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt för staden Köping
1938:470
Lag med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.
1939:299
Lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.
1939:6
Lag om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg
1940:143
Lag angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ
1940:176
Lag med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
1940:300
Lag angående förordnande om anstånd med betalning av gäld m.m. (moratorielag
1940:553
Brev till chefen för försvarsstaben angående utlåning och försäljning av skjutvapen m.m. från kronans förråd
1940:72
Kungörelse med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt m.m. rörande förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608
1940:79
Lag om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara
1941:881
Lag med vissa bestämmelser om dödande av handlingar som förstörts under krig m.m.
1941:939
Brev till direktionen för Abraham Rydbergs Stiftelse till danande av skickliga sjömän angående fastställelse av nytt reglemente för stiftelsen
1942:723
Lag om skyddsympning inom försvarsväsendet
1942:725
Kungörelse med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723
1942:740
Rättegångsbalk
1943:182
Lag med särskilda bestämmelser om försäkring för olycksfall i arbete av vissa tjänstepliktiga m.m.
1943:183
Förordning om ersättning i vissa fall i anledning av kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt
1943:881
Lag om polisens ställning under krig
1944:181
Lag om redovisningsmedel
1944:271
Kungörelse med särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av ny fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar
1944:302
Lag om köpares rätt till märkt virke
1944:407
Kungörelse med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m.
1944:475
Lag om arbetslöshetsnämnd
1945:119
Lag om stängselskyldighet för järnväg m.m.
1946:727
Lag om kommunal fondbildning
1946:741
Lag om förlängning av tiden för vissa servitut
1946:804
Lag om införande av nya rättegångsbalken
1946:805
Lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar
1946:816
Lag om bevisupptagning åt utländsk domstol
1946:817
Lag om bevisupptagning vid utländsk domstol
1946:818
Lag om bevisupptagning åt vissa internationella organ
1946:819
Lag om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
1947:32
Kungörelse om betesreglering inom Nedertorneå och Karl Gustavs socknar i Norrbottens län
1947:339
Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.
1947:847
Kungörelse med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817
1947:848
Kungörelse med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
1947:948
Förundersökningskungörelse
1948:497
Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.
1949:105
Tryckfrihetsförordning
1949:165
Lag angående beslag å vissa skrifter
1949:34
Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Fredrika, Stensele, Vilhelmina, Örträsks och Åsele socknar i Västerbottens län
1949:345
Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar
1949:381
Föräldrabalk
1949:382
Lag om införande av föräldrabalken
1949:661
Förordning om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Visar resultat 101-150 av 4534.

1 2 3 4 5 6 7 91

Slumpa fram en lag