Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 91

Lag
1950:25
Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond, m.m.
1950:262
Förordning angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
1950:263
Förordning om upphävande av vissa bestämmelser angående ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, m.m.
1950:295
Förordning om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m.m.
1950:335
Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 2 juni 1950 (nr 262
1950:407
Kungörelse om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom Posten
1950:431
Kungörelse med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.
1950:595
Lag om gräns mot allmänt vattenområde
1951:148
Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.
1951:149
Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till viss av Aktiebolaget Tegefors verk grundad stiftelse, m.m.
1951:649
Lag om straff för vissa trafikbrott
1952:166
Lag om häradsallmänningar
1952:167
Lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
1952:270
Lag om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.
1952:532
Lag om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg
1952:644
Kungörelse angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
1952:651
Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Åsele, Fredrika, Dorotea, Stensele och Malå socknar i Västerbottens län
1952:776
Kungörelse med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532
1953:255
Förordning angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl.
1953:26
Kungörelse angående Islands anslutning till Nordiska rådet
1953:511
Stadga angående protokollföring i utrikesnämnden
1953:770
Lag om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar
1954:144
Skogskontoförordning
1954:17
Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Gällivare, Arvidsjaurs och Jokkmokks socknar i Norrbottens län
1954:555
Kungörelse angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
1954:556
Kungörelse angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
1954:774
Lag med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa
1954:818
Kungörelse med tillfälliga bestämmelser om meddelande av tillstånd jämlikt 12 § utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (nr 457
1955:105
Kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna
1955:197
Kungörelse angående utbetalning av statsbidrag jämlikt lagen den 17 december 1954 (nr 774
1955:227
Lag om inskrivning av rätt till luftfartyg
1955:229
Lag i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
1955:23
Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Stensele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar i Västerbottens län
1955:257
Lag om inventering av varulager för inkomstbeskattningen
1955:469
Lag angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235
1955:470
Förordning angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.
1955:563
Kungörelse rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1955:651
Kungörelse med föreskrifter jämlikt 12 § första stycket lagen den 17 juni 1955 (nr 469
1955:674
Kungörelse om överflyttande å Sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
1955:698
Kungörelse angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.
1956:144
Kungörelse med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen den 2 juni 1950 (nr 262
1956:180
Kungl. Maj:ts Förordning med särskilda bestämmelser angående insättning å skogskonto i vissa fall
1956:183
Förordning angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
1956:296
Förordning om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
1956:413
Förordning om klassificering av kött
1956:488
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1956:489
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
1957:11
Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare och Jokkmokks socknar i Norrbottens län
1957:150
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1957:259
Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

Visar resultat 151-200 av 4534.

1 2 3 4 5 6 7 8 91

Slumpa fram en lag