Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 91

Lag
1957:390
Lag om fiskearrenden
1957:515
Förordning om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, region, kommun, m.m.
1957:626
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
1957:668
Lag om utlämning för brott
1957:684
Lag om betalningsväsendet under krigsförhållanden
1957:712
Brev till direktionen över Allmänna Barnhuset angående reglemente för allmänna barnhuset
1958:122
Kungörelse angående tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
1958:175
Kommerskollegii Meddelande angående anvisningar om inrättande av upplag av eldfarlig olja
1958:205
Lag om förverkande av alkohol m.m.
1958:24
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1958:262
Kungörelse om tillämpning av lagen (1943:881
1958:272
Förordning om tjänstekort
1958:401
Förordning om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.
1958:402
Kungörelse med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532
1958:502
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1958:52
Lag om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente
1958:522
Kungörelse angående tillämpning av konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet
1958:558
Kungörelse om elektrisk svagströmslednings anordnande i förhållande till starkströmsledning
1958:617
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Luxemburg av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1958:637
Ärvdabalk
1958:638
Lag om införande av nya ärvdabalken
1958:642
Lag om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap
1959:126
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
1959:290
Kungörelse med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
1959:321
Kungörelse med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
1959:464
Kungörelse angående Finlands anslutning till en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna
1959:467
Kungörelse angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
1959:517
Lag om förlängning av tiden för vissa servitut
1959:518
Kungörelse rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741
1959:540
Kungörelse angående tillämpningen av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470
1959:590
Lag om gränstullsamarbete med annan stat
1959:82
Kungörelse om skattefrihet för vissa anslag från lågkonjunkturfond m.m.
1960:200
Stadga för Längmanska företagarfonden
1960:335
Kungörelse angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608
1960:516
Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176
1960:554
Kungörelse angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna
1960:617
Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
1960:628
Riksförsäkringsanstaltens Kungörelse med vissa närmare föreskrifter i anledning av förordningen den 22 april 1960 (nr 77
1960:729
Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
1960:745
Riksskattenämndens Kungörelse om ändrat sätt för bekantgörande av nämndens beslut angående fastställelse eller ändring av vissa för taxerings- och debiteringsarbetet avsedda formulär
1961:291
Kungörelse angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag
1961:337
Brev till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen
1961:384
Kungörelse om avskrivning av lån för studier
1961:448
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av vissa europeiska avtal om social trygghet
1961:507
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet
1962:120
Lag om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.
1962:303
Lag om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m.
1962:304
Förordning om förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkesskada m.m.
1962:308
Förordning om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
1962:370
Kungörelse om avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital

Visar resultat 201-250 av 4534.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 91

Slumpa fram en lag