Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91

Lag
1962:379
Kungl. Maj:ts Kungörelse angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften
1962:390
Gränssjukvårdsförordning
1962:512
Lag om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
1962:513
Kungörelse med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
1962:514
Kungörelse angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
1962:521
Förordning om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
1962:627
Lag om utnyttjande av vattenkraft vid krig
1962:652
Förordning om Sveriges författarfond
1962:661
Förordning om samordning av reservpension med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken
1962:700
Brottsbalk
1963:115
Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
1963:193
Lag om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
1963:194
Förordning om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
1963:486
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
1963:580
Brev till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet
1963:583
Lag om avveckling av fideikommiss
1963:587
Lag om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
1964:163
Lag om införande av brottsbalken
1964:167
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
1964:18
Kungörelse med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684
1964:19
Krigshandelslag
1964:323
Lag om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.
1964:334
Lag om åklagare tillkommande andel i böter m.m.
1964:487
Kungörelse om överflyttande på centrala studiehjälpsnämnden av de uppgifter som tillkomma studiehjälpsnämnden och garantilånenämnden
1964:518
Kungörelse med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158
1964:528
Lag om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
1964:574
Kungörelse om överflyttande på studiemedelsnämnderna av de uppgifter som tillkomma statsstipendienämnderna
1964:653
Lag om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.
1964:680
Kungörelse med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
1964:740
Förordning med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål
1964:811
Kungörelse om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet
1964:93
Kungörelse om betesreglering inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län
1965:110
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Danmark av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet
1965:269
Lag med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
1965:29
Förordning om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse
1965:610
Kungörelse angående tillämpning i förhållande till Island av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
1965:7
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Island av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1965:723
Lag om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
1965:725
Kungörelse om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser
1966:314
Lag om kontinentalsockeln
1966:315
Kontinentalsockelförordning
1966:319
Lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden
1966:320
Kungörelse om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden
1966:406
Kungörelse angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723
1966:552
Kungörelse om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO
1966:680
Lag om ändring av vissa underhållsbidrag
1966:735
Lag om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister
1966:742
Lag om hotell- och pensionatrörelse
1966:98
Riksskattenämndens Kungörelse angående fastställelse av formulär till avräkningsnota på skatteavdrag för amerikansk källskatt
1967:164
Cirkulär till nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna om skyndsam handläggning av brottmål rörande våld mot polismän m.fl.

Visar resultat 251-300 av 4534.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91

Slumpa fram en lag