Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 91

Lag
1967:294
Sjöförklaringskungörelse
1967:494
Sjöförklaringscirkulär
1967:502
Förordning om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för utredning om brott
1967:531
Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
1967:539
Kungörelse med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531
1967:663
Lag om tillägg till vissa trafiklivräntor
1967:667
Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663
1967:723
Kungörelse om tillämpning av avtal den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt
1967:728
Kungörelse om tillämpning av avtal den 25 april 1952 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap
1967:730
Kungörelse om tillämpning av avtal den 18 januari 1956 mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på kvarlåtenskap
1967:731
Kungörelse om tillämpning av avtal den 20 december 1956 mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
1967:732
Kungörelse om tillämpning av avtal den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
1967:733
Kungörelse om tillämpning av avtal den 15 maj 1962 mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
1967:734
Kungörelse om tillämpning av avtal den 21 november 1962 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
1967:735
Kungörelse om tillämpning av avtal den 25 april 1963 mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap
1967:837
Patentlag
1967:838
Patentkungörelse
1967:845
Kungörelse om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent
1967:895
Kungörelse om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar
1967:919
Lag om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m.
1967:920
Förordning om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
1968:199
Ordningsbotskungörelse
1968:226
Förordning om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns
1968:439
Kungörelse om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
1968:450
Kungörelse angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.
1968:536
Kungörelse om ny internationell signalbok för sjöfarten
1968:64
Narkotikastrafflag
1969:12
Lag om internationell vägtransport
1969:123
Kungörelse om äktenskapscertifikat
1969:293
Efterlysningskungörelse
1969:39
Kungörelse om fastställande av räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti
1969:399
Kungörelse om förvaltare för avlyst flottled
1969:475
Kungörelse om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg
1969:590
Kungörelse om ersättning vid förundersökning i brottmål
1969:620
Lag om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
1969:624
Förordning om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap
1969:644
Lag om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
1969:84
Kungörelse om polisens användning av skjutvapen
1969:91
Kungörelse med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
1969:93
Lag om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
1970:1029
Lag om avrundning av vissa öresbelopp
1970:144
Lag om fortsatt försäkring enligt lagen (1954:774
1970:16
Kungörelse om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen
1970:215
Lag om arbetsgivares kvittningsrätt
1970:264
Kungörelse om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
1970:299
Lag om skydd mot flyghavre
1970:300
Förordning om skydd mot flyghavre
1970:340
Förordning om skolskjutsning
1970:344
Kungörelse om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar
1970:375
Lag om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Visar resultat 301-350 av 4534.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 91

Slumpa fram en lag