Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 91

Lag
1970:485
Mönsterskyddslag
1970:486
Mönsterskyddsförordning
1970:498
Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
1970:517
Förordning om rättsväsendets informationssystem
1970:60
Strafföreläggandekungörelse
1970:624
Kupongskattelag
1970:68
Förordning om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan
1970:710
Kungörelse om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
1970:81
Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
1970:86
Lag om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.
1970:912
Lag med anledning av Riksskatteverkets inrättande
1970:927
Kungörelse om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt
1970:943
Lag om arbetstid m.m. i husligt arbete
1970:979
Förmånsrättslag
1970:98
Statskontorets Cirkulär angående tillämpning av en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE
1970:980
Lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst
1970:988
Fastighetsbildningslag
1970:989
Lag om införande av fastighetsbildningslagen
1970:990
Lag om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
1970:991
Lag om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning
1970:994
Jordabalk
1970:995
Lag om införande av nya jordabalken
1970:996
Lag om förvärv i vissa fall av del av fastighet
1970:997
Lag om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark
1971:1037
Lag om äganderättsutredning och legalisering
1971:1065
Kungörelse om viss underrättelseskyldighet i mål angående förrättning enligt lagen (1939:608
1971:1078
Lag om försvarsuppfinningar
1971:1086
Kungörelse om äganderättsutredning och legalisering
1971:1152
Förordning om allmänna jordbruksarrenden
1971:118
Lag om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade
1971:1217
Kungörelse om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken
1971:130
Kungörelse om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda
1971:14
Kungörelse om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.
1971:171
Lag om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
1971:289
Lag om allmänna förvaltningsdomstolar
1971:291
Förvaltningsprocesslag
1971:309
Lag om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
1971:437
Rennäringslag
1971:49
Kupongskatteförordning
1971:519
Kungl. Maj:ts kungörelse om höjning av riddarhuskapitationsavgiften
1971:526
Kungörelse om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser
1971:69
Skattebrottslag
1971:703
Förordning om redovisning av pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap 12 a § eller 12 kap. 21 § jordabalken
1971:762
Fastighetsbildningskungörelse
1971:933
Förordning om rättsstatistiken
1971:948
Väglag
1971:965
Lag om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
1971:99
Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
1972:114
Lag med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
1972:116
Kungörelse om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar

Visar resultat 351-400 av 4534.

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 91

Slumpa fram en lag