Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

Lag
1972:119
Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
1972:17
Kungörelse om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.
1972:175
Lag med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
1972:180
Lag om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
1972:205
Permutationslag
1972:207
Skadeståndslag
1972:260
Lag om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
1972:435
Lag om överlastavgift
1972:463
Kungörelse med vissa bestämmelser om elektriska svagströmsledningar
1972:477
Kungörelse om tillämpning av 3 § lagen (1971:965
1972:49
Lag med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto
1972:580
Kungörelse om tillämpning i förhållande till Turkiet av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1972:625
Lag om statligt stöd till politiska partier
1972:642
Kungörelse om sättet för bevakande av statens talan i ärenden om utfärdande av överlåtelsehandling (skattebrev
1972:698
Kungörelse om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
1972:719
Expropriationslag
1972:727
Expropriationskungörelse
1972:752
Lag med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning
1972:97
Kungörelse om tillämpning i förhållande till Cypern av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1973:1016
Kungörelse om införande av ny tullagstiftning
1973:105
Kungörelse om länsbeteckningar
1973:1084
Lag om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
1973:1144
Ledningsrättslag
1973:1148
Ledningsrättskungörelse
1973:1149
Anläggningslag
1973:1150
Lag om förvaltning av samfälligheter
1973:1151
Lag om införande av anläggningslagen (1973:1149
1973:1152
Lag om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150
1973:1165
Anläggningskungörelse
1973:1173
Kreditupplysningslag
1973:188
Lag om arrendenämnder och hyresnämnder
1973:196
Kungörelse om prövning av förstagångshyra i vissa orter
1973:213
Lag om ändring av skadeståndslivräntor
1973:214
Lag om tillägg till vissa ansvarslivräntor
1973:261
Kungörelse om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.
1973:282
Sjömanslag
1973:519
Kungörelse om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige
1973:521
Kungörelse om ersättning i vissa fall då sjömän medtages på svenskt fartyg
1973:562
Kungörelse om överenskommelse mellan Sverige och Italien om skattebefrielse beträffande arv och gåva till förmån för stat och kulturinstitut
1973:563
Kungörelse om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag
1973:67
Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
1973:686
Kungörelse om registrering av svenska kommunala vapen
1973:688
Kungörelse angående tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
1973:702
Kungörelse med anledning av konung Gustav VI Adolfs frånfälle
1973:720
CECA-kungörelse
1973:810
Kungörelse om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
1973:874
Cirkulär om Sveriges tillträde till europeiska konventionen den 7 juni 1968 om avskaffande av legalisering av handlingar som utfärdas av diplomatiska eller konsulära tjänstemän
1973:898
Kungörelse om Sveriges CECA-avtal
1973:943
Lag om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
1973:980
Lag om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Visar resultat 401-450 av 4534.

Slumpa fram en lag