Listor / Arter / ävjepilört

ävjepilört

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Persicaria foliosa [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: B2ab(ii,iii,iv)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig