Listor / Arter / åkerrödtoppa

åkerrödtoppa

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Odontites vernus [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab; B2b(ii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer