Listor / Arter / månlåsbräken

månlåsbräken

Fjäll: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Botrychium lunaria [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc+3c+4ac
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art